องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
173   คน
สถิติทั้งหมด
212284   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อมูลพื้นฐาน
  หัวข้อ URL
00 โครงสร้าง

https://tambon-nongsang.org/index.php?show=menu&scat_id=1

02 ข้อมูลผู้บริหาร

https://tambon-nongsang.org/index.php?show=staff&cat_id=1

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

การประชาสัมพันธ์
  หัวข้อ URL
07 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  หัวข้อ URL
08 Q&A

09 Social Network

010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การดำเนินงาน
  หัวข้อ URL
011 แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
  หัวข้อ URL
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
  หัวข้อ URL
015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

018 E-Service

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  หัวข้อ URL
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

020 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  หัวข้อ URL
023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  หัวข้อ URL
027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  หัวข้อ URL
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

นโยบาย No Gift Policy
  หัวข้อ URL
031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
  หัวข้อ URL
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

040 การขับเคลื่อนจริยธรรม

041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
  หัวข้อ URL
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน