องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
https://www.tambon-nongsang.org
นายพงษ์ศิริ   โทณะพงษ์
นายพงษ์ศิริ โทณะพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแซง
089-710-6911
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
109   คน
สถิติทั้งหมด
204345   คน
เริ่มนับวันที่ 1 กันยนยน 2550

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

24/11/2023   จ้างเหมาบริการเวที เครื่องเสียง พร้อมระบบไฟส่องสว่าง และแสงสีบนเวลที โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2023   จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในพื้นที่ตำบล หมู่ ๑, ๓, ๕ จำนวน ๔ สาย จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/10/2023   ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ( ๑ ถุง บรรจุ ๒๐ กิโลกรัม) จำนวน ๒๐๐ ถุง ๆ ละ ๙๕ บาท เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบค.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2023   จ้างจ้างเหมาบริการยานพาหนะ จำนวน ๑ คัน เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/10/2023   จ้างซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหนองเต่า-บ้านสว่างพัฒนา จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2023   จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในพื้นที่ตำบล หมู่ ๖, ๗ จำนวน ๔ จุด จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2023   จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในพื้นที่ตำบล หมู่ ๑, ๒ จำนวน ๙ จุด จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2023   จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในพื้นที่ตำบล หมู่ ๖, ๗ จำนวน ๔ จุด จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/10/2023   จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะภายในพื้นที่ตำบล หมู่ ๖, ๗ จำนวน ๔ จุด จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/10/2023   จ้างซ่อมแซมถนนสาธารณะในตำบล หมู่ ๓, ๔, ๕ จำนวน ๙ สาย จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/10/2023   จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านขอนสัก หมู่ ๖ (ซอยตรงข้ามลานมัน) จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2023   จ้างขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ บ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/09/2023   จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์สระอ้อมแก้ว บ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2023   จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์สระอ้อมแก้ว บ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2023   จ้างโครงการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์สระอ้อมแก้ว บ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/09/2023   จ้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายจากสาธารณภัยในเขตตำบลหนองแซง หมู่ ๑, ๓, ๕, ๖, ๗ (จำนวน ๘ จุด) จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2023   จ้างรื้อถอนถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.๙๙ จำนวน ๙ ถัง จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2023   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๘๕๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023   ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/09/2023   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๖,๔๑๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2023   จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านขอนสัก หมู่ ๖ (ซอยตรงข้ามฝายสมบูรณ์) จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2023   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๙,๙๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2023   ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2023   จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๓๘๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2023   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๖,๔๑๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2023   ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๘ รายการ เป็นเงิน ๖,๔๑๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023   จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ (สายหน้าบ้านแม่สังวาลย์) จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023   จ้างจัดทำรูปเล่มรายงานโครงการฯ จำนวน ๑๖ เล่ม ๆ ละ ๔๕๐ บาท เป็นเงิน ๗,๒๐๐ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2023   จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านห้วยม่วง หมู่ ๕ (ทางไปบ้านสามหลัง) จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2023   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของ ศพด. ๒ แห่ง จำนวน ๑๙ รายการ เป็นเงิน ๑๕,๘๑๗ บาท จำนวน ๑ โครงการ ของ อบต.หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง